Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Be-lieve Coaching®️

Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door

Be-lieve Coaching®️ en Be-lieve Academy®️

Ondernemingsnummer BE0665.522.938

BTW BE0665.522.938

Be-lieve Commanditaire Vennootschap®️
Sint-Waldetrudisstraat 17
2200 Herentals
België
(0032)484/32.51.89

Begrippen Algemene Voorwaarden

Be-lieve Coaching®️ en Be-lieve Academy®️, verder te noemen BL, levert diensten op het gebied van advies & begeleiding, workshops & trainingen.

Met de opdrachtgever wordt de persoon of instantie bedoeld die een opdracht aan BL heeft verstrekt, dan wel haar haar eventuele rechtsopvolger (s).

De klant of client is de persoon of personen ten behoeven van wie BL haar diensten verleent.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden verricht door en overeenkomsten met BL.

BL behoudt zich het recht voor, deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

Tarieven, Kosten & Prijzen

  1. In de offerte van BL staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door BL voor de daarin bedoelde opdracht in rekening zullen worden gebracht/doorbelast.

De door BL opgegeven prijzen zijn exclusief de daarover door opdrachtgever verschuldigde BTW en dienen door de opdrachtgever, vermeerderd met de verschuldigde BTW, tijdig aan BL te worden betaald, tenzij expliciet anders aangegeven in de offerte.

Facturering & Betalingsvoorwaarden

  1. In de facturen van BL staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door BL voor de daarin bedoelde opdracht in rekening zullen worden gebracht/doorbelast.

  2. De door BL opgegeven prijzen zijn exclusief de daarover door opdrachtgever verschuldigde BTW en dienen door de opdrachtgever, vermeerderd met de verschuldigde BTW, tijdig aan BL te worden betaald, tenzij expliciet anders aangegeven in de factuur.

Inschrijf en betalingsvoorwaarden

  1. Na je inschrijving ontvang je een email met bevestiging van je inschrijving de factuur en de algemene voorwaarden.

De coachingssessies via Skype worden ingepland door de klant aan de hand van de link naar de elektronische agenda van BL. De coachingssessie die doorgaan in de praktijkruimte te Herentals, worden door de klant en BL samen ingeplant. Alle afspraken die niet minstens 24 uren vooraf zijn geannuleerd of verzet worden volledig aangerekend en tellen mee in het totaal van het aantal sessies. Dit is de volledige verantwoordelijkheid van de klant. Je betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

Let wel, je inschrijving is ten alle tijden bindend. Ook wanneer er onderling is afgesproken om op een later tijdstip (gedurende het eerste deel van het traject ) de factuur te voldoen. Indien je annuleert vindt er geen restitutie plaats.

Indien het coachingspakket door onvoorziene omstandigheden van BL niet kan worden aangeboden aan de klant, de klant reeds heeft betaald en de coaching nog niet van start is gegaan, dan wordt het reeds betaalde bedrag volledig gerestitueerd.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig afnemen van (alle) individuele sessies, die plaatsvinden in een traject. Het opnemen van deze sessies kan alleen binnen het afgesproken termijn van een traject.

De factuur dient betaald te worden binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10 %, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag (met een minimum van EUR 50) als schadebeding.

Het individuele coaching traject start pas na volledige betaling van het factuur (of na volledige betaling van de eerste termijn indien er een betaling in termijnen werd overeengekomen). De data van de individuele coaching sessies worden in onderling overleg met BL vastgelegd (online : via elektronische agenda link en in de praktijk in onderling overleg)
Indien de factuur door u ontvangen wordt in PDF wordt deze u op eenvoudig verzoek ook verzonden via post.
Wordt de betalingstermijn langdurig overschreden, dan wordt vanaf dag 31 (na datum factuur) altijd een bedrag van 10 euro aangerekend per dag dat de betaling bijkomend achterblijft.
Mocht het nodig zijn om advocaten of andere experten in te schakelen teneinde de betaling te bekomen, dan zullen alle gemaakte kosten integraal aan de klant worden doorgerekend.

Eventuele klachten betreffende de factuur dienen aangetekend en op straffe van verval binnen 10 dagen na verzending der betrokken factuur te gebeuren.

BL werkt bij de individuele coaching op basis van trajecten. Het minimum traject is 3 sessies. Elk traject moet in zijn volledigheid betaald zijn (of er moest een afbetalingsplan afgesproken zijn) vooraleer het traject start.

De klant heeft het recht om eventuele resterende sessies van het coachingstraject op te sparen tot een latere datum. Deze sessies worden in overleg met BL ingepland. De klant heeft het recht om de resterende coaching sessies op te nemen binnen de 12 maanden na startdatum eerste coachingsessie. Na 12 maanden vervallen de resterende coaching sessies.

Elke verlenging van een Coaching traject is op basis van het minimum traject dat 3 sessies omvat.
Elke inschrijving betekent aanvaarding door de klant van deze voorwaarden.
De inschrijving/bestelling per email of via facebook geldt effectief als inschrijving/bestelling en brengt betalingsverplichtingen met zich mee.

Annuleringsvoorwaarden

Indien de opdracht buiten de beïnvloedingssfeer van BL, niet is afgenomen binnen de gestelde einddatum, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

  1. Deelname aan workshops en trajecten : annuleren van deelname aan de workshop zonder bericht: 100 % van de kosten van deelname aan de workshop. Annuleren van deelname aan de workshop binnen 72 uur voor aanvang: 100% van de kosten van de deelname aan de workshop.

Deelname aan events: Bij een annulering i.v.m. Privé omstandigheden zoals een begrafenis, ziekte etc. kun je in overleg gebruik maken van de mogelijkheid om voor het door jou geïnvesteerde bedrag in de vorm van een coachingssessie of een ander gelijkwaardig product/dienst af te nemen. Je inschrijving is definitief zodra je hebt betaald.

Incompany workshops of presentaties: annuleren van de workshop of presentatie zonder bericht: 100 % van de kosten van de geannuleerde workshop/presentatie. Annuleren van de workshop binnen 7 werkdagen voor aanvang: 100% van de kosten van de workshop/presentatie

Presentatie of workshop in beheer van opdrachtgever: annuleren van de workshop of presentatie zonder bericht: 100 % van de kosten van de geannuleerde workshop/presentatie. Annuleren van de workshop binnen 7 werkdagen voor aanvang: 100% van de kosten van de workshop/presentatie

Extra Coaching bij aankoop van een VIP traject : annuleren van gereserveerde uren binnen 24 uur voor aanvang: 100% van de kosten van de geannuleerde uren.

Coachingstrajecten: na akkoordverklaring/ondertekening van het programmavoorstel en/of prijsvoorstel: 100% van de kosten genoemd in het voorstel.

Klanten van Online Producten (uitgezonderd trajecten) 6. NIET HAPPY? GELD TERUG ! Ik (Lieve) geloof 100% in mijn (online) programma’s. Ik geloof dat jij er als deelnemer een beter en waardevoller leven mee creëert, waarbij je veel meer gaat genieten van het werk waar je mee bezig bent, de bijzondere mensen om je heen en van jezelf. Haal jij dat er zelf niet uit? Of blijkt het niet voor jou te zijn? Overleg dit persoonlijk met Lieve. Je krijgt (na aftoetsting door Lieve, zie “inspannings verpliching”) dan het volledige bedrag terug.

Privacy

  1. BL gaat ten alle tijden vertrouwelijk om met alle gegevens die verwerkt worden tijdens de samenwerking. Dit blijft ook na beëindiging van de samenwerking van kracht. BL is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever is bekend geworden.

BL houdt zich aan de Wet op de Privacy en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht.

De gegevens van de opdrachtgever zullen niet, dan dat daartoe een zwaarwegende reden aan ten grondslag ligt, aan derden worden verstrekt.

Aansprakelijkheid

  1. BL en haar medewerkers en partners zijn nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens BL geleverde zaken en/of diensten

Daarnaast is BL nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten; op BL rust terzake ook slechts een inspanningsverbintenis.
9. Bij annulatie door BL, worden de gelden voor de nog niet uitgevoerde workshops teruggestort, in geval van een betalende workshop. Een annulatie kan gebeuren als er niet voldoende deelnemers zijn voor een workshop, of wegens ziekte/familiale omstandigheden/overmacht van BL.

10 Bij annulatie van een coachingsessie door BL wordt de klant tijdig verwittigd. Annulatie kan gebeuren wegens ziekte/familiale omstandigheden/overmacht van BL. De geannuleerde sessie wordt zo spoedig mogelijk, in overleg met de klant, terug ingepland. De klant kan geen schadevergoeding eisen van BL wegens annulatie van een sessie.
11 Indien de klant onder medische begeleiding staat (dit houdt evenzeer in het verplicht nemen van bepaalde medicatie), legt de klant BL uitdrukkelijke toestemming van zijn/haar arts (zij het de huisdokter, psycholoog, psychiater, therapeut…) voor om deze workshop/ personal coaching te mogen volgen.
12 Indien de klant nalaat dit te doen kan BL hiervoor nadien niet aansprakelijk worden gesteld.
13 BL heeft altijd de mogelijkheid om een klant de toegang tot een workshop/ personal coaching te weigeren.
14 De workshops/personal coachings gegeven door BL zijn geen vervanging voor eventuele medische hulp.
15 In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton Herentals of de rechtbanken van het arrondissement van Turnhout bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
16 Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing op activiteiten van BL.

Inspanningsverplichting

BL, zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat BL niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of de cliënt gestelde doel.