Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door

Be-lieve Coaching®️ en Be-lieve Academy®️

Ondernemingsnummer BE0665.522.938

BTW BE0665.522.938

Be-lieve Commanditaire Vennootschap®️
2200 Herentals
België

Begrippen Algemene Voorwaarden

Be-lieve Coaching®️ en Be-lieve Academy®️, verder te noemen BL,  levert diensten op het gebied van advies & begeleiding, workshops & trainingen.

Met de opdrachtgever wordt de persoon of instantie bedoeld die een opdracht aan BL heeft verstrekt, dan wel haar haar eventuele rechtsopvolger (s).

De klant of client is de persoon of personen ten behoeven van wie BL haar diensten verleent.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden verricht door en overeenkomsten met BL.

Bij afname van een dienst of product wordt aangenomen dat de klant de algemene voorwaarden heeft gelezen en goedgekeurd.  Door betaling van dienst/product verklaart de klant zich akkoord met de algemene voorwaarden.

BL behoudt zich het recht voor, deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

Tarieven, Kosten & Prijzen

  1. In de offerte van BL staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door BL voor de daarin bedoelde opdracht in rekening zullen worden gebracht/doorbelast.

De door BL opgegeven prijzen zijn inclusief de daarover door opdrachtgever verschuldigde BTW en dienen door de opdrachtgever tijdig aan BL te worden betaald, tenzij expliciet anders aangegeven in de offerte.

Klanten kunnen op eenvoudige vraag een factuur van de door hun gekochte dienst/product aanvragen.

Facturering & Betalingsvoorwaarden

  1. In de facturen van BL staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door BL voor de daarin bedoelde opdracht in rekening zullen worden gebracht/doorbelast.

  2. De door BL opgegeven prijzen zijn inclusief de daarover door opdrachtgever verschuldigde BTW en dienen door de opdrachtgever tijdig aan BL te worden betaald, tenzij expliciet anders aangegeven in de factuur.

Inschrijf en betalingsvoorwaarden

Individuele 1 op 1 coaching en VIP individuele coaching (in de praktijk of online via Skype) : De coachingssessies via Skype worden ingepland door de klant aan de hand van de link naar de elektronische agenda van BL. De coachingssessie die doorgaan in de praktijkruimte te Herentals, worden door de klant en BL samen ingeplant.  Alle afspraken die niet minstens 24 uren vooraf zijn geannuleerd of verzet worden volledig aangerekend en tellen mee in het totaal van het aantal sessies. Dit is de volledige verantwoordelijkheid van de klant.  Je betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

Let wel, je inschrijving is ten alle tijden bindend. Ook wanneer er onderling is afgesproken om op een later tijdstip (gedurende het eerste deel van het traject ) de factuur te voldoen. Indien je annuleert vindt er geen restitutie plaats.

Indien het coachingspakket door onvoorziene omstandigheden van BL niet kan worden aangeboden aan de klant, de klant reeds heeft betaald en de coaching nog niet van start is gegaan, dan wordt het reeds betaalde bedrag volledig gerestitueerd.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig afnemen van (alle) individuele sessies, die plaatsvinden in een traject. Het opnemen van deze sessies kan alleen binnen het afgesproken termijn van een traject.

De factuur dient betaald te worden binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10 %, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag (met een minimum van EUR 50) als schadebeding.

Het individuele coaching traject start pas na volledige betaling van het factuur (of na volledige betaling van de eerste termijn indien er een betaling in termijnen werd overeengekomen). De data van de individuele coaching sessies worden in onderling overleg met BL vastgelegd (online : via elektronische agenda link en in de praktijk in onderling overleg)
Indien de factuur door u ontvangen wordt in PDF wordt deze u op eenvoudig verzoek ook verzonden via post.
Wordt de betalingstermijn langdurig overschreden, dan wordt vanaf dag 31 (na datum factuur) altijd een bedrag van 10 euro aangerekend per dag dat de betaling bijkomend achterblijft.
Mocht het nodig zijn om advocaten of andere experten in te schakelen teneinde de betaling te bekomen, dan zullen alle gemaakte kosten integraal aan de klant worden doorgerekend.

Eventuele klachten betreffende de factuur dienen aangetekend en op straffe van verval binnen 10 dagen na verzending der betrokken factuur te gebeuren.

BL werkt bij de individuele coaching op basis van trajecten. Het minimum traject is 6 sessies. Elk traject moet in zijn volledigheid betaald zijn (of er moest een afbetalingsplan afgesproken zijn) vooraleer het traject start.

De klant heeft het recht om eventuele resterende sessies van het coachingstraject op te sparen tot een latere datum. Deze sessies worden in overleg met BL ingepland. De klant heeft het recht om de resterende coaching sessies op te nemen binnen de 12 maanden na startdatum eerste coachingsessie. Na 12 maanden vervallen de resterende coaching sessies.

Elke verlenging van een Coaching traject is op basis van het minimum traject dat 3 sessies omvat.
Elke inschrijving betekent aanvaarding door de klant van deze voorwaarden.
De inschrijving/bestelling per email of via facebook geldt effectief als inschrijving/bestelling en brengt betalingsverplichtingen met zich mee.

 

Live workshops, trajecten en seminaries : De factuur dient betaald te worden binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10 %, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag (met een minimum van EUR 50) als schadebeding.  Indien er geen betaling werd ontvangen voor aanvang/start van het bestelde product/dienst, krijgt de klant geen toegang tot het bedoelde product/dienst.

Wordt de betalingstermijn langdurig overschreden, dan wordt vanaf dag 31 (na datum factuur) altijd een bedrag van 10 euro aangerekend per dag dat de betaling bijkomend achterblijft.
Mocht het nodig zijn om advocaten of andere experten in te schakelen teneinde de betaling te bekomen, dan zullen alle gemaakte kosten integraal aan de klant worden doorgerekend.

Eventuele klachten betreffende de factuur dienen aangetekend en op straffe van verval binnen 10 dagen na verzending der betrokken factuur te gebeuren.

 

Godelieve Tubbax Online Academy : de academy is toegankelijk met een jaarlijks abonnementsgeld.  Het bedrag waar je oorspronkelijk aan instapt, wordt voor je vastgezet zolang je lid blijft.  Na 1 jaar wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd. Wil je de academy opzeggen dan dient dit via email of brief te gebeuren ten laatste 3 maanden voor het einde van je jaarlijkse termijn. Bij laattijdige annulering wordt het voor een jaar verlengd.  De academy kan betaald worden in 1 betaling of je kan kiezen voor 12 maandelijkse termijnen.  Bij inschrijving in de academy met gebruik making van de maandelijkse termijnen, wordt er een extra vergoeding voor administratiekosten bijgerekend (verrekend in de prijs). Bij inschrijving in de academy in maandelijkse termijnen ga je een verbinding van 12 maanden aan.  Er wordt geen restitutie gedaan.  Bij niet betaling binnen de 14 dagen na factuurdatum wordt er een herinnering gestuurd waarna je 7 dagen de tijd hebt om te betalen.  Bij nog niet betaling na die termijn, wordt het volledige bedrag dat nog openstaat voor je hele lidmaatschap in 1 keer aangerekend.  De lifetime toegang tot de academy is een eenmalige betaling waarbij je levenslang toegang krijgt tot de academy.  Betaling gebeurt in 1 keer of in 12, 24, 36 of 48 maandelijkse termijnen.  Bij niet betaling geldt hetzelfde als de jaarlijkse online academy. Bij niet betaling na 30 dagen worden gerechtelijke stappen ondernomen, de kosten voor het innen van abonemmentsgeld via een incassobureau worden volledig aan de klant doorgerekend, alsook de eventuele gerechtelijke kosten.  Bevoegde rechtbank is die van het arrondissement Turnhout/België.  Instappen in de Online Academy (lifetime of jaarlijks) is definitief na betaling van de eerste termijn, daarna is de klant gebonden aan de betaling van het resterende bedrag in termijnen of in 1 keer opvorderbaar door BL bij niet tijdige betaling door de cliënt.

Annuleringsvoorwaarden

Indien de opdracht buiten de beïnvloedingssfeer van BL, niet is afgenomen binnen de gestelde einddatum, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

  1. Deelname aan live workshops, seminaries, groepsprogramma’s en co-creaties : annuleren van deelname aan de workshop zonder bericht: 100 % van de kosten van deelname aan de workshop. Annuleren van deelname aan de workshop binnen 72 uur voor aanvang: 100% van de kosten van de deelname aan de workshop.  Annuleren van deelname tussen de 4 en 30 dagen voor aanvang : 50% van de kosten van de deelname aan de workshop.

Deelname aan events: Bij een annulering i.v.m. Privé omstandigheden zoals een begrafenis, ziekte etc. kun je in overleg gebruik maken van de mogelijkheid om voor het door jou geïnvesteerde bedrag in de vorm van een coachingssessie of een ander gelijkwaardig product/dienst af te nemen. Je inschrijving is definitief zodra je hebt betaald.

Presentatie of workshop in beheer van opdrachtgever: annuleren van de workshop of presentatie zonder bericht: 100 % van de kosten van de geannuleerde workshop/presentatie. Annuleren van de workshop binnen 7 werkdagen voor aanvang: 100% van de kosten van de workshop/presentatie

Extra Coaching bij aankoop van een VIP traject (in de praktijk of via Skype) : annuleren van gereserveerde uren binnen 24 uur voor aanvang: 100% van de kosten van de geannuleerde uren.

Coachingstrajecten in de praktijk of online via Skype: na akkoordverklaring/ondertekening van het programmavoorstel en/of prijsvoorstel: 100% van de kosten genoemd in het voorstel.

Privacy

  1. BL gaat ten alle tijden vertrouwelijk om met alle gegevens die verwerkt worden tijdens de samenwerking. Dit blijft ook na beëindiging van de samenwerking van kracht. BL is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever is bekend geworden.

BL houdt zich aan de Wet op de Privacy en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht.

De gegevens van de opdrachtgever zullen niet, dan dat daartoe een zwaarwegende reden aan ten grondslag ligt, aan derden worden verstrekt.

Aansprakelijkheid

  1. BL en haar medewerkers en partners zijn nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens BL geleverde zaken en/of diensten

Daarnaast is BL nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten; op BL rust terzake ook slechts een inspanningsverbintenis.
9. Bij annulatie door BL, worden de gelden voor de nog niet uitgevoerde workshops teruggestort, in geval van een betalende workshop. Een annulatie kan gebeuren als er niet voldoende deelnemers zijn voor een workshop, of wegens ziekte/familiale omstandigheden/overmacht van BL.

10 Bij annulatie van een coachingsessie door BL wordt de klant tijdig verwittigd. Annulatie kan gebeuren wegens ziekte/familiale omstandigheden/overmacht van BL.  De geannuleerde sessie wordt zo spoedig mogelijk, in overleg met de klant, terug ingepland. De klant kan geen schadevergoeding eisen van BL wegens annulatie van een sessie.
11 Indien de klant onder medische begeleiding staat (dit houdt evenzeer in het verplicht nemen van bepaalde medicatie), legt de klant BL uitdrukkelijke toestemming van zijn/haar arts (zij het de huisdokter, psycholoog, psychiater, therapeut…) voor om deze workshop/ personal coaching te mogen volgen.
12 Indien de klant nalaat dit te doen kan BL hiervoor nadien niet aansprakelijk worden gesteld.
13 BL heeft altijd de mogelijkheid om een klant de toegang tot een workshop/ personal coaching te weigeren.
14 De workshops/personal coachings gegeven door BL zijn geen vervanging voor eventuele medische hulp.
15 In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton Herentals of de rechtbanken van het arrondissement van Turnhout bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
16 Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing op activiteiten van BL.

Inspanningsverplichting

BL, zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat BL niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of de cliënt gestelde doel.