Algemene voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Inleiding
1.1 Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de “ik” vorm. Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat wordt het bedrijf Be-lieve bedoeld.

Be-lieve Commanditaire Vennootschap
Bornstraat 18
2200 Herentals/Belgie
Ondernemingsnummer : BE 0665522938

Contact via: godelieve@godelievetubbaxonlineacademy.com

Artikel 2 Voorwaarden deelname online groepsprogramma

2.1 Godelieve’s (exclusieve)Life Angels/ Godelieve’s (exclusieve)Business Angels (hierna ook wel genoemd: programma) is een online groepsprogramma van 6 maanden, waarbij je het recht krijgt om levenslang toegang te krijgen tot het programma (online gedeelte). Levenslang staat voor zolang Be-lieve de website houdt. Indien om één of andere reden de website zou off line gehaald worden, wordt de klant op de hoogte gebracht en krijgt deze ruimschoots de tijd om het online programma te downloaden indien hij dit wenst. Het online programma is enkel bedoelt voor eigen gebruik en mag onder geen beding gedeeld worden met derden. Het programma blijft het eigendom van Be-lieve.

2.2 In mijn groepsprogramma deel ik mijn kennis, ervaring en tools. Zelf moet je naast het volgen van het programma voldoende tijd reserveren voor het schrijfwerk en het maken van de bijhorende opdrachten. Je succes met het groepsprogramma is grotendeels afhankelijk van je eigen inspanningen. Ik zal me inspannen dat je de juiste handvatten hebt en sta ik binnen de grenzen van het programma voor je klaar. De ondersteuning die ik bied is afhankelijk van welk pakket je hebt aangeschaft en de ondersteuning staat omschreven op mijn website.
2.3 Coachingsgesprekken (enkel van toepassing voor Godelieve’s Exclusieve Life Angels en Godelieve’s Exclusieve Business Angels) kan je maximaal 24 uur van te voren afzeggen en dan kan je een nieuwe afspraak inplannen. Een nieuwe afspraak moet altijd binnen de duur van het groepsprogramma van 6 maanden plaatsvinden. Ik garandeer niet dat ik ruimte in mijn agenda heb, om een gesprek in te halen. Als het gesprek later dan 24 uur van te voren afgezegd wordt, vervalt het coachingsgesprek en kan het dus niet ingehaald worden.
2.4 : de bijhorende live dagen zijn te volgen binnen de 6 maanden van je gestarte pakket (aangeduid met de ronde waar je toegang tot krijgt). Deze live dagen kan je niet verschuiven. Als je om een of andere reden niet zou kunnen aanwezig zijn, laat dit tijdig aan ons weten.
2.5 Godelieve’s Exclusieve Life Angels hebben recht op het opnemen van 2 items uit de keuzelijst die hen ter beschikking is gesteld bij deelname (na betaling) aan het programma. Deze keuze items zijn op te nemen binnen de 6 maanden van het gekozen programma.
Artikel 3 :Godelieve’s Soulfamily : 
3.1 de soulfamily is toegankelijk met een jaarlijks abonnementsgeld. Het bedrag waar je oorspronkelijk aan instapt, wordt voor je vastgezet zolang je lid blijft.  Na 1 jaar wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd.
3.2.Wil je de soulfamily opzeggen dan dient dit via email of brief te gebeuren ten laatste 3 maanden voor het einde van je jaarlijkse termijn. Bij laattijdige annulering wordt het voor een jaar verlengd.

3.3 De soulfamily kan betaald worden in 1 betaling of je kan kiezen voor 12 maandelijkse termijnen.  Bij inschrijving in de soulfamily met gebruik making van de maandelijkse termijnen, wordt er een extra vergoeding voor administratiekosten bijgerekend (verrekend in de prijs). Bij inschrijving in de soulfamily in maandelijkse termijnen ga je een verbinding van 12 maanden aan.  Er wordt geen restitutie gedaan.  Bij niet betaling binnen de 14 dagen na factuurdatum wordt er een herinnering gestuurd waarna je 7 dagen de tijd hebt om te betalen.  Bij nog niet betaling na die termijn, wordt het volledige bedrag dat nog openstaat voor je hele lidmaatschap in 1 keer aangerekend.
3.4 De lifetime toegang tot de soulfamily is een eenmalige betaling waarbij je levenslang toegang krijgt tot de soulfamily.  Betaling gebeurt in 1 keer of in 12, 24, 36 of 48 maandelijkse termijnen.  Bij niet betaling geldt hetzelfde als de jaarlijkse soulfamily. Bij niet betaling na 30 dagen worden gerechtelijke stappen ondernomen, de kosten voor het innen van abonemmentsgeld via een incassobureau worden volledig aan de klant doorgerekend, alsook de eventuele gerechtelijke kosten.  Bevoegde rechtbank is die van het arrondissement Turnhout/België.
3.5 Instappen in de soulfamily (lifetime of jaarlijks) is definitief na betaling van de eerste termijn, daarna is de klant gebonden aan de betaling van het resterende bedrag in termijnen of in 1 keer opvorderbaar door mij bij niet tijdige betaling door de cliënt.

 

Artikel 4 Niet Goed Geld terug Garantie 
4.1 Ik vind het belangrijk dat mijn deelnemers tevreden zijn, daarom heb ik een niet goed geld terug garantie. Je kan uiterlijk 14 (veertien) dagen na de start van het groepsprogramma je deelname kosteloos annuleren. Annuleren kan je doen door een mail te sturen aan godelieve@godelievetubbaxonlineacademy.com
Indien je al betalingen hebt gedaan, dan zal ik je het geld zo spoedig mogelijk restitueren. Wel dien je al het ontvangen cursusmateriaal in te leveren en vervallen eventueel licenties op de door mij verstrekte programma’s en tools.
4.2 Na de 14 (veertien) daagse periode is het niet meer mogelijk om deelname aan het programma te annuleren en moet je het volledige deelnemersgeld betalen.
Artikel 5 Prijzen en betaling
5.1 De prijzen van mijn groepsprogramma’s staan op de website van www.godelievetubbax.com Deze prijzen zijn altijd inclusief BTW.
5.2 Betaling kan in een keer, of in termijnen worden voldaan. Als je het deelnemersgeld in termijnen betaalt, dan blijft ook na afronding van het groepsprogramma de verplichting tot betaling bestaan.
5.3 Indien je achterloopt met betalingen, dan hou ik mij het recht voor om een coachingsgesprek af te zeggen en mijn verplichtingen op te schorten, totdat je de betreffende termijn(en) betaald hebt. Na betaling kan je een nieuwe afspraak maken voor het gesprek, maar het coachingsgesprek moet wel binnen de duur van het programma plaats vinden. Ik garandeer niet dat ik nog ruimte in mijn agenda heb, om een gesprek in te halen. Ik heb het recht om je toegang tot de besloten Facebookgroep op te schorten en je toegang tot de online leermodules te blokkeren tot de betaling in orde is.
5.4 Aanbiedingen, prijzen of offertes zijn altijd vrijblijvend en gelden niet automatisch voor toekomstige programma’s of offertes.
Artikel 6 Intellectueel eigendom / Gebruik materialen.
6.1 Op de teksten, materialen van het programma bezit ik de intellectueel eigendomsrechten. Tijdens en na het programma mag je de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven.
6.2 Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven heb.
6.3 De intellectueel eigendomsrechten blijven van Be-lieve
Artikel 7 Materialen en licenties
7.1 Ik streef ernaar de materialen levenslang online voor mijn deelnemers toegankelijk te houden, maar ik kan dit niet garanderen. Als ik de materialen ga verwijderen, of verhuizen naar een andere url, dan zal ik je dit altijd 3 (drie) maanden van te voren per e-mail laten weten, zodat je in staat bent deze te downloaden of op een andere manier te bewaren. Ik zal dit bericht altijd versturen naar het laatste e-mailadres dat je aan mij bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor jouw risico.
Artikel 8 Klachten
8.1 Mocht je ontevreden zijn over het groepsprogramma of een onderdeel van het programma of de ondersteuning van mij, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan mij laten weten, door mij een mail te sturen. Ik ontvang dan van je een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen.
8.2 Klachten moet je binnen 14 dagen na het volgen van een bepaald programma onderdeel aan mij melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
8.3 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.
Artikel 9 Aansprakelijkheid
9.1 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is de totale aansprakelijkheid van mij wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief BTW.
9.2 De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc., is uitgesloten.
9.3 In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je mij eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat ik staat ben om mijn verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.
Artikel 10 Privacy
10.1 Ik neem de privacy van mijn deelnemers serieus en ik gebruik jouw persoonsgegevens alleen in het kader van mijn dienstverlening. Ik hou mij aan de wettelijke regels rondom Bescherming Persoonsgegevens. Meer informatie over welke gegevens ik verwerk en met welk doel is te vinden in mijn Privacyverklaring.
Artikel 11 Overig
11.1 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen mij en jou overeengekomen zijn.
11.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen
11.3 Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail/messenger/what’s app
Artikel 12 Geschillen
12.1 Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.
12.2 Indien we er onderling niet uitkomen, is in geval van betwistingen uitsluitend het vredegerecht van het kanton te Herentals of de rechtbanken van het arrondissement van Turnhout bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
Artikel 13 Toepasselijk recht
13.1 Op deze overeenkomst is Belgisch recht van toepassing.
Artikel 14 Wijziging van de voorwaarden
14.1 Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.
14.2 Ik zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per mail aan je sturen. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor je in werking zodra je de wijziging hebt ontvangen.